Slobodna zona Apatin

Istorijat i kako smo nastali

Opština Apatin ima izuzetno povoljan geografski položaj. Nalazi se u blizini državne granice sa Mađarskom i Hrvatskom i direktno se naslanjanja na reku Dunav, koja u Apatin ulazi na 1.367 km, a napušta ga na 1.409,5 km, dužine od 42 km.

Teritorijom Opštine prolazi regionalni put R-101, koji povezuje Apatin sa Somborom i Bogojevom koji se pruža do graničnog prelaza sa R. Hrvatskom kod Erduta, kao i lokalni put Apatin - Prigrevica (izlazi na magistralni put M - 18, Sombor - Novi Sad)

Plovni put reke Dunav definisan je kao Panevropski koridor VII, prirodna saobraćajnica koja međusobno povezuje 10 evropskih zemalja.

Železnička mreža u Zapadnobačkom okrugu obuhvata četiri pruge u funkciji, i to: pruga od Subotice preko Sombora, Prigrevice, Sonte do Bogojeva (Hrvatska), od Bogojeva preko Odžaka ka Novom Sadu. Na ovim prugama se odvija kako putnički, tako i robni saobraćaj.

Postoje projekti i zainteresovani investitori koji bi da revitalizuju prugu Apatin fabrik (slobodna zona) – Sonta.

ODLUKA O OSNIVANJU SLOBODNE ZONE "APATIN" U APATINU

U skladu sa odredbama Zakona o slobodnim zonama Republike Srbije i Statutom opštine Apatin, a na osnovu pokrenute inicijative i potrebe za osnivanjem slobodne zone u Apatinu, Skupština opštine Apatin donosi 16.08.2013 na svojoj sednici Odluku o osnivanju slobodne zone „Apatin" u Apatinu.

Ovom odlukom se utvrđuje naziv slobodne zone, osnivač slobodne zone, sedište slobodne zone, i delatnosti koja će se obavljati unutar slobodne zone „Apatin" u Apatinu.

Pretežna delatnost u slobodnoj zoni u Apatinu se utvrđuje potrebama i zahtevima postojećih i potencijalnih investitiora čime se utvrđuju uslovi za gradnju, održavanje i obezbeđenje prostora i infrastrukture i svih uslova za nesmetano poslovanje u slobodnoj zoni.

Pored toga ovom odlukom utvrđuju se uslovi i način upravljanja slobodnom zonom, utvruđuje se ovlašćeno lice za poslove registracije slobodne zone u Apatinu, kao i stvaranje preduslova za osnivanje DOO za upravljanje slobodnom zonom „Apatin" iz Apatina.

Na osnovu svega gore navedenog stvoreni su uslovi za donošenje

ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE SLOBODNOM ZONOM "APATIN" U APATINU

koja je usvojena 16.08.2013. godine na sednici Skupštine opštine Apatin.

U skladu sa Zakonom o slobodnim zonama Republike Srbije, Zakona o privrednim društvima Republike Srbije i Statutom opštine Apatin, a na osnovu odluke o osnivanju slobodne zone Apatin u Apatinu, Skupština opštine Apatin donosi odluku o osnivanju DOO za upravljanje slobodnom zonom „Apatin" u Apatinu.

Ovom odlukom se osniva društvo sa ciljem da upravlja sa slobodnom zonom u Apatinu , a u skladu sa Zakonom i interesima privrede opštine Apatin. Cilj osnivanja društva je da obezbedi postojani privredni razvoj uz povećanje izvoza i obezbeđenje poslovanja privrednim subjektima uz niže troškove poslovanjam, kako bi se unapredila njihova konkuretnost na svetskom tržištu, a čime bi se obezbedili uslovi za zapošljavanje većeg broja radnika.

Pored toga ovom odlukom se utvrđuje poslovno ime, sedište društva, delatnost društva, osnovni kapital i osnivački ulog, kao prava, ovlašćenja, obaveze i odgovornosti u društvu.

Odlukom se utvrđuje upravljanje društvom, brojem članova Skupštine društva, mandatom i ostalim obavezama i zahtevima skupštine društva. Utvrđuje se način i postavljanje direktora društva sa pojedinačnim i ograničenim ovlašćenjima, a u skladu sa zakonskim propisima, zastupanje durštva od strane direktora, raspoređivanje dobiti i pokrivanje gubitaka, vreme na koje se osniva društvo i ostala prava i obaveze koja se odnose na rad društva, odnosno DOO za upravljanje slobodnom zonom „Apatin" u Apatinu.

Ovim dokumentom stvoreni su i potrebni uslovi za registraciju Društva u Agenciji za privredne registre. Posle sakupljanja potrebne propratne dokumentacije, društvo je zvanično registrovano Rešenjem APR-a 27.08.2013. godine. Društvu je dodeljen MB i PIB, kao i Potvrda o izvršenoj registraciji.

Vlada Republike Srbije 14.01.2014. donosi rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja Slobodne zone "Apatin" u Apatinu

Dobijanjem rešenja od APR-a, stvoreni su uslovi za prikupljanje potrebne dokumentacije za dobijanje područja Slobodne zone „APATIN" u Apatinu preko Uprave za slobodne zone i njenog resornog ministarstva.
Vlada Republike Srbije 14.01.2014. donosi rešenje o davanju saglasnosti za određivanje područja Slobodne zone "Apatin" u Apatinu i isto objavljuje u službenom glasniku R. Srbije 15.01.2014. godine.

Slobodna zona "APATIN" u Apatinu na osnovu Rešenja Vlade Republike Sbrije zauzima površinu od 122ha 17a 4m2 ili 1.221.704 m2.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje slobodnom zonom "Apatin" u Apatinu

Da bi funkcionisala slobodna zona potrebno je da postoji privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom. U našem slučaju osnivač Slobone zone i privrednog društva je opština Apatin.

Privredno društvo za upravljanje zonom je privredno društvo koje obezbeđuje uslove za nesmetano obavljanje delatnosti u zoni.

Privredno društvo je izradilo elaborat o ekonomskoj opravdanosti određivanja područja Slobodne zone "APATIN" u Apatinu, kojeg je usvojila Skupština opština Apatin.

Privrednim društvom rukovodi skupština društva i direktor – zastupnik društva.

Ugovor o pristupanju Slobodnoj zoni "APATIN" u Apatinu

Kako se Slobodna zona Apatin razvijala i proširivala postojala je potreba da se potpiše Ugovor o pristupanju Slobodnoj zoni "APATIN" u Apatinu između tri sada nova osnivača Slobodne zone "APATIN" u Apatinu Opštine Apatin, Opštine Odžaci i doo Standardgas Novi Sad. Ugovor je potpisan 27.02.2015. godine.

Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odrovornošću za upravljanje slobodnom zonom "APATIN" u Apatinu

Na osnovu potpisanog Ugovora o pristupanju Slobodnoj zoni "APATIN" u Apatinu usledila je potreba i za promenom osnivačkog akta. Tako je 21.09.2015. godine potpisan Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odrovornošću za upravljanje slobodnom zonom "APATIN" u Apatinu između tri osnivača Slobodne zone Opštine Apatin, Opštine Odžaci i doo Standardgas Novi Sad. Svaki osnivač učestvuje sa udelom u kapitalu i odlučivanjem društva u odnosu Opština Apatin 70%, Opštine Odžaci 25% i doo Standardgas Novi Sad 5%.

Vlada Republike Srbije 28.11.2015. donosi rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone "Apatin" u Apatinu

Dobijanjem rešenja od APR-a, stvoreni su uslovi za prikupljanje potrebne dokumentacije za proširenje područja Slobodne zone „APATIN" u Apatinu preko Uprave za slobodne zone i njenog resornog ministarstva.
Vlada Republike Srbije 28.11.2015. donosi rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone "Apatin" u Apatinu i isto objavljuje u službenom glasniku R. Srbije 02.12.2015. godine.


Sada ovako proširena Slobodna zona "APATIN" u Apatinu zauzima površinu od ukupno 415ha 17a 87m2 ili 4.151.787 m2.

Pridružite nam se u
Slobodnoj zoni Apatin

Korisnici

Kompanije koje su iskoristile pogodnosti koje pruža Slobodna zona Apatin i kod nas izgradile svoj novi dom